THƯ VIỆN

THƯ VIỆN

Phần Mềm Hỗ Trợ

Phần mềm trích xuất dữ liệu từ thiết bị Giám sát hành trình theo QCVN31:2014/BGTVT

Theo quy định của QCVN31:2014/BGTVT thiết bị phải kết nối được với phần mềm đọc dữ liệu từ thiết bị để trích xuất thông tin.